Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Vse pravice pridržane. Nobenega dela te spletne strani, knjige ali izobraževalnega e-programa ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati v kakršnikoli obliki na kakršenkoli način, elektronski ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, skeniranjem, snemanjem, ali s sistemi za shranjevanje ali pridobivanje informacij, brez izrecnega pisnega soglasja avtorja, z izjemo majhnih izvlečkov, uporabljenih v objavljenih kritikah knjige.

Kljub temu, da sta se založnik in avtor pri pripravi spletne strani, knjige in izobraževalnega e-programa trudila po svojih najboljših močeh in sta vse skozi ravnala v dobri veri, ne dajeta nikakršnih zagotovil ali jamstev v zvezi s točnostjo ali popolnostjo vsebine tr knjige. Avtor in založnik izrecno zavračata vsakršna neposredna ali posredna jamstva glede primernost knjige ali izobraževalnega programa za splošno prodajo ali primernosti knjige v posebnih primerih.

Jamstva in garancije, ki niso izrecno navedena v prejšnjem odstavku ne obstajajo. Prodajni zastopniki ne morejo ustvariti ali podaljšati jamstev in garancije. Prav tako podaljšanje ali osnovanje novih jamstev in garancij ne more izhajati iz pisnih prodajnih gradiv.

Nasveti in strategije, ki so vsebovani v tej knjigi ali izobraževalnem programu morda ne ustrezajo vaši situaciji. Po potrebi se posvetujte s strokovnjakom. Za točnost in popolnost informacij in mnenj navedenih v tej knjigi ali izobraževalnem programu ni garancij ali jamstev, kakor tudi ni zagotovil, da bodo informacije in mnenja podana v tej knjigi prinesla kakršnekoli natančne rezultate. Nasveti in strategije, ki so podana pa niso primerni za vsakega posameznika. Knjiga in izobraževalni program je zasnovana tako, da nudi informacije o obravnavani temi. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se niti založnik niti avtor ne ukvarjata s pravnimi, računovodskimi ali drugimi storitvami, ki bi se strokovno nanašale na obravnavano temo. V kolikor potrebujete pravno ali drugo strokovno pomoč, poiščite nasvet strokovnjaka. Niti založnik, niti avtor nista odgovorna za kakršnokoli izgubo, zmanjšanje dobička ali kakršnokoli drugo komercialno škodo. Vključno, vendar ne omejeno na posebno, naključno ali kakršnokoli drugo škodo.

Splošni pogoji poslovanja podjetja Rdeča oranža d.o.o. in uporabe spletnih strani v njegovi lasti SPREJEM POGOJEV

Z označitvijo okenca »Strinjam se s splošnimi pogoji«, izpolnitvijo podatkov in klikom na gumb »Zaključi nakup«  naročam knjigo ali izobraževalni seminar oz. program Umetnost bogastva (npr. MasterPlan) v skladu s številom vstopnic, ki sem jih označil pri nakupu. Prav tako se v polnosti strinjam, da lahko organizator dogodka, podjetje Rdeča Oranža, d.o.o. Titova cesta 2a, 2000 Maribor, matična številka: 6152066000 (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov/izvajalec) sledeče osebne podatke: moje ime in priimek, naslov elektronske pošte ter telefonsko oz. mobilno številko obdeluje za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter druge namene.

Organizator dogodkov pri oglaševanju in crosspromociji sodeluje z različnimi partnerji.

 Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev podjetja Rdeča Oranža d. o. o. (odjava od obvestil), ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije organizator. Hkrati potrjujem in izjavljam, da sem ustrezno seznanjen z mojo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP–1–UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavljam tudi, da meje upravljavec osebnih podatkov seznanil z dejstvom, da je posredovanje podatkov prost Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e–novic, se lahko odjavijo na povezavi v e–novici prostovoljno.

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen dogodek pred izvedbo posameznega dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo dogodkov. Splošni pogoji poslovanja podjetja Rdeča Oranža d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: dogodki) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, on–line izobraževalne programe, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Rdeča Oranža d.o.o. (v nadaljevanju: organizator).Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani organizatorja. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje. Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani (glej nogo spletne strani).

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e–pošte info@umetnostbogastva.com. Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e–poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

S plačilom vstopnice je udeležba na dogodku potrjena. Vračila vstopnine ali naročnine na program organizator ne izvaja. Vračilo plačila ni možno po prejetju dostopov do izobraževalnih programov.

V kolikor boste v času dogodka zadržani zaradi kateregakoli razloga lahko organizatorja (do 24 ur pred dogodkom) obvestite o osebi, ki vas bo zamenjala. V kolikor zamenjave na boste uveljavili, se vstopnica prenese na drug dogodek s takšno vsebino, ki ga organizira organizator. Izobraževalni dogodki so organizirani vsakih nekaj mesecev.

V vsakem primeru pa lahko oseba, ki je plačala vstopnico in se dogodka iz kateregakoli razloga dogodka ni mogla udeležiti, sporoči organizatorju, da ji posreduje videoposnetek dogodka in prezentacije predavateljev.

V primeru višje sile (npr. epidemija bolezni), ko oblasti razglasijo npr. prepoved organiziranih dogodkov, se dogodek prestavi na kasnejši čas. Vračila vstopnine tudi v tem primeru ni. Dobijo pa vsi udeleženci videoposnetek dogodka s takšno vsebino in vse prezentacije predavateljev. Ko se morebitno izredno stanje prekliče pa se izvede še dogodek v živo za katerega potem veljajo že kupljene vstopnice.

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru organizator denar vrne. / Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e–pošti na naslov info@umetnostbogastva.com na tak način, da namesto prijavljenega na dogodek prijavi drugo osebo. Organizator prejetih plačil ne vrača. V kolikor se stranka fizično ne more udeležiti dogodka za katerega je vplačala vstopnico, se lahko udeleži katerega od dogodkov v prihodnje. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, organizator ne sprejema.

Cena dogodka je takšna kot se trenutno oglašuje na spletni strani dogodka. Cena dogodka se lahko spreminja, kar je tudi zapisano na spletni strani dogodka. Cena lahko velja npr. do določenega datuma, nato pa se spremeni (poviša ali zniža), kar je tudi zapisano na spletni strani dogodka. Vse cene so brez DDV. Kupnine ne vračamo. Lahko jo pa izkoristite za katerega od naših dogodkov v prihodnosti.

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on–line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali organizatorja. V nobenem primeru niso Rdeča Oranža d.o.o., njegovi zaposleni ali podizvajalci, odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli udeleženci dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomeni, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti. Organizator ni odgovoren ne pravno, ne materialno ne finančno za prihod, odhod in čas preživet s strani kupca na dogodku. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali morebitno odtujitev lastnine v času prisotnosti na dogodku.

Doseženi donosi niso garancija za prihodnje donose. Email oz. članek ni vabilo, predlog, ponudba ali priporočilo za nakup ali prodajo investicije, saj je namenjen izključno za informiranje. Pogoj za oblikovanje optimalne odločitve v investiranje v finančne instrumente in izbiro vrst storitev je seznanitev tudi z vsemi oblikami tveganj. Rdeča Oranža d.o.o. ni odgovorna za nobeno vrsto škode, ki bi lahko potencialno nastala z uporabo podatkov in informacij, ki jih vsebuje to sporočilo. Pošiljatelj si pridružuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so dokumentih, ki so dostopi na spletu. 

Doseženi donosi niso garancija za prihodnje donose. Izobraževanje Masterplan ni vabilo, predlog, ponudba ali priporočilo za nakup ali prodajo investicije, saj je namenjen izključno za informiranje. Pogoj za oblikovanje optimalne odločitve v investiranje v finančne instrumente in izbiro vrst storitev je seznanitev tudi z vsemi oblikami tveganj. Rdeča Oranža d.o.o. ni odgovorna za nobeno vrsto škode, ki bi lahko potencialno nastala z uporabo podatkov in informacij, ki jih vsebuje to sporočilo. Pošiljatelj si pridružuje pravico do napak. Vsi podrobni podatki so dokumentih, ki so dostopi na spletu.

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici ali prejete preko obrazcev na tej in drugih spletnih straneh, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev Rdeča Oranža d. o. o., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Rdeča Oranža d.o.o. si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti. Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh organizatorja, so avtorsko delo organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev. Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno. Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani (glej nogo spletne strani za splošne pogoje) pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Datum objave zadnje verzije: 17.3.2023

X